با رضایت به اهداء اعضاء شادروان علیرضا باقری بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم علیرضا باقری بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند

کلیه های شادروان علیرضا باقری متولد 1374 ساکن خرامه که به علت ایست قلبی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 52 ساله از شیراز و 33 ساله از گچساران و کبد وی به بیمار کبدی 47 ساله از تهران اهداء شد .

 

All Comments (0)
No Comments