با رضایت به اهداء اعضاء مرحوم سعید نوروزی ارشد جان بیماران منتظر در لیست پیوند حیاتی دوباره یافت .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم سعید نوروزی ارشد بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان سعید نوروزی ارشد متولد 1371 ساکن فیروزآباد که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 29ساله  از بوشهرو دیگر کلیه و پانکراس وی به بیمار کلیوی و دیابتی 30 ساله از شیراز  و کبد وی به بیماران کبدی 2ساله از بندرعباس و 34 ساله از آذربایجان غربی اهداء شد .

 

 

All Comments (0)
No Comments