با رضایت به اهداء اعضاء مرحوم شهسوار زارعی جان بیماران منتظر در لیست پیوند حیاتی دوباره یافت .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم شهسوار زارعی  بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان شهسوار زارعی متولد 1332 ساکن ارسنجان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 63 ساله  از مرودشت  و 53  ساله از کازرون اهداء شد .

 

 

All Comments (0)
No Comments