با رضایت به اهداء اعضاء مرحوم احمد زارعی نژاد جان بیماران منتظر در لیست پیوند حیاتی دوباره یافت .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم احمد زارعی نژاد بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان احمد زارعی نژاد  متولد 1364 ساکن مرودشت که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 25 ساله  از گچساران و 26  ساله از شیراز و کبد ، روده و پانکراس وی به طور همزمان به بیمار 41 ساله از ارومیه   اهداء شد .

 

 

All Comments (0)
No Comments