با اهداء اعضاء مرحوم شجاع محمدی بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم شجاع محمدی  بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان شجاع محمدی ساکن سمیرم از ایل قشقایی طایفه عمله از تیره طیبی  که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 33 ساله از یاسوج  و دیگر کلیه و پانکراس 33  ساله ساکن صفا شهر  و کبد وی به بیماران کبدی 6 ساله ازتهران  و  24 ساله از اصفهان و قلب وی به بیمار 54 ساله از شیراز اهداء شد .

 

All Comments (0)
No Comments