با اهداء اعضاء مرحوم نصراله رفعت مقام بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم نصراله رفعت مقام  بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان نصراله رفعت مقام   متولد 1346ساکن شیراز که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 44 ساله  از داراب و 67 ساله از فیروزآباد  و کبد وی به بیمار کبدی 38ساله از تهران  اهداء شد .

 

 

All Comments (0)
No Comments