با اهداء اعضاء مرحوم خورشید پیروزی بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم خورشید پیروزی بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند

 شادروان خورشید پیروزی  متولد 1346 ساکن شیراز در زمان حیات خویش کلیه اش را به همسرش که از بیماری مزمن کلیوی رنج می برد اهداء نمود  و پس از اینکه به علت تصادف دچار مرگ مغزی شد کبد وی  به بیمار کبدی 63 ساله از ارومیه و دوقرنیه ایشان به بیماران نیازمند قرنیه اهداء شد 

 

 

All Comments (0)
No Comments