با اهداء اعضاء کودک چهار ساله محمد حسین حیدری جان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافت

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم محمد حسین حیدری  بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان محمد حسین حیدری متولد 1391 ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار کلیوی 34 ساله ساکن سیستان و بلوچستان هداء شد .

 

All Comments (0)
No Comments