با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد مصطفی احمدی رجا جان چهار بیمار نجات یافت .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد مصطفی احمدی رجا 25 ساله ساکن نورآباد ممسنی که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زدند. کلیه های شادروان مصطفی احمدی رجا به بیماران کلیوی 23 ساله ساکن شیراز و 37 ساله ساکن گراش و کبد وی به بیماران کبدی 29 ساله از رشت و 5 ساله از خرامه اهداء شد

All Comments (0)
No Comments