با رضایت خانواده واهداء اعضاء زنده یاد فریده قربانی کعبه وفا بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت به اهداء اعضاء مرحومه فریده قربانی کعبه وفا ، بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند . کلیه های شادروان فریده قربانی کعبه وفا 54 ساله ساکن شیراز که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 52 ساله از دهدشت و 60 ساله از سعادت شهر و کبد وی به بیمار کبدی 64 ساله از ارومیه اهداء شد .

All Comments (0)
No Comments