اهداء اعضاء زنده یاد مریم زارع جان سه بیمار را نجات داد.

با رضایت به اهداء اعضاء مرحومه مریم زارع ، بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند . کلیه های شادروان مریم زارع 58 ساله ساکن کوار که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 55 ساله از شیراز و 67 ساله از شیراز و کبد وی به بیمار کبدی 57 ساله از گلستان اهداء شد

All Comments (0)
No Comments