با رضایت خانواده و اهداء اعضای کودک 5 ساله فاطمه مهبودی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضای کودک 5 ساله فاطمه مهبودی ساکن شیراز که به علت غرق شدگی در آب دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه های شادروان فاطمه مهبودی به بیماران کلیوی 10 ساله از فیروزآباد و 5 ساله از سپیدان و کبد وی به بیمار کبدی 26 ساله از بندرعباس اهداء شد . روحش شاد

All Comments (0)
No Comments