با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد جوان بیست ساله محمد مهدی محمودیان بیماران نیازمند عضو به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد محمد مهدی محمودیان 20 ساله ساکن داراب که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه شادروان محمد مهدی محمودیان به بیمار کلیوی 18ساله ازیاسوج و کبد وی به بیمار کبدی 18ساله ازتهران اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد

All Comments (0)
No Comments