با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم جواد عابدی بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

کلیه های شادروان جواد عابدی متولد 1379 ساکن داراب که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 20ساله از شیراز و دیگر کلیه و پانکراس وی به بیمار کلیوی دیابتی 37 ساله از اهواز و کبد وی به بیماران کبدی 5 ساله از شیراز و و 18 ساله از شوش و پوست و دوقرنیه وی به بیماران اهداء شد .

All Comments (0)
No Comments