نوجوان 13 ساله ناجی سه بیمار شد

با رضایت به اهداء اعضای نوجوان 13 ساله ساکن کازرون که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران کلیوی 35 ساله و 30 ساله از شیراز و بیمار کبدی 34 ساله از ایلام حیاتی دوباره یافتند . از خداوند متعال برای آن مرحومه مغفرت و برای خانواده بزرگوار ایشان صبر خواهانیم

All Comments (0)
No Comments