با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد معصومه خراز بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند.

با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد معصومه خراز ( همسر شهید محمد پیروی ) 52 ساله ساکن شیراز که بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار کبدی 58 ساله از شیراز این بیمار باری دیگر به زندگی لبخند زد . روحش شاد و یادش گرامی باد

All Comments (0)
No Comments