با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد الهام صابری نژاد جان سه بیمار نجات یافت

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد الهام صابری نژاد 26 ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دگر به زندگی لبخند زدند. کلیه های شادروان الهام صابری نژاد به بیماران کلیوی 37ساله ساکن سپیدان و 30ساله ساکن دهدشت و کبد وی به بیمار کبدی 34 ساله از اصفهان اهداء شد .

All Comments (0)
No Comments