اعضای شادروان وحید دهقانی جان سه بیمار را نجات داد .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم وحید دهقانی 35 ساله ساکن شیراز که دچار مرگ مغزی شده بود بیمار کبدی 54 ساله ساکن سراوان و بیماران کلیوی 57 ساله از کوار و 25 ساله از یاسوج حیاتی دوباره یافتند.

All Comments (0)
No Comments