اهداء کبد شادروان رسول گوشه نشین جان بیمار کبدی را نجات داد .

با رضایت خانواده و اهداء کبد زنده یاد رسول گوشه نشین 29 ساله ساکن ارومیه که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیمار کبدی 45 ساله از ارومیه باری دیگر به زندگی لبخند زد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments