با اهداء اعضاء زنده یاد غلامرضا محمدی سه بیمار منتظر در لیست پیوند حیاتی دوباره یافتند.

با رضایت و اهداء اعضاء زنده یاد غلامرضا محمدی 24 ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران کلیوی 45 ساله از شهرکرد و 32 ساله ساکن شیراز و بیمار کبدی 23 ساله از کرمان اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments