با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد عذرا هاشمی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد عذرا هاشمی 34 ساله که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به 3 بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان عذرا هاشمی به بیماران کلیوی 50 ساله ساکن شیراز و 57 ساله ساکن سروستان وکبد ایشان به بیمار کبدی 56 ساله از ارومیه اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments