با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد یعقوب محمدی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد یعقوب محمدی 36 ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره بخشید. کلیه‌های شادروان یعقوب محمدی به بیماران کلیوی 29 ساله ساکن زاهدان و 47 ساله ساکن شیراز وکبد ایشان به بیماران کبدی 27 ساله از خوزستان و 6 ساله از تهران و روده و پانکراس وی به طور همزمان به بیمار 33 ساله از اصفهان اهدا شد. روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments