اهداء اعضاء جوان بیست و شش ساله زنده یاد یوسف کشتکار جان بیماران را منتظر در لیست پیوند را حیاتی دوباره بخشید .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء شادروان یوسف کشتکار ساکن شهرستان مهر لامرد بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند . کلیه های ایشان به بیماران کلیوی 24 ساله از کرمان و 35 ساله از جهرم و قلب وی به بیمار قلبی 51 ساله و کبد و روده ایشان به طور همزمان به بیمار 51 ساله از اصفهان اهداء شد روحش قرین رحمت و مغفرت الهی

All Comments (0)
No Comments