اهداء اعضاء زنده یاد شمسی مجدی بیمار کبدی نیازمند عضو را از درد و رنج نجات داد

با رضایت به اهداء اعضاء زنده یاد شمسی مجدی 57 ساله ساکن شیراز که به علت خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود بیمار کبدی 43 ساله ساکن لامرد اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments