اعضای بیمار مرگ مغزی شادروان علی خوب به سه بیمار جانی تازه بخشید .

کلیه های شادروان علی خوب 46 ساله ساکن زرقان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 54 ساله از داراب و 39 ساله از کهنوج و کبد وی به بیمار کبدی 45 ساله ساکن زاهدان اهداء شد . روحش قرین مغفرت و رحمت .

All Comments (0)
No Comments