اهداء عضو شادروان قاسم شرفی جان بیمار منتظر در لیست پیوند کبد را نجات داد .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء کبد شادروان قاسم شرفی 33 ساله ساکن داراب که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار کبدی 54 ساله از شیراز اهداء شد . روحش شاد و قرین رحمت الهی

All Comments (0)
No Comments