با رضایت خانواده و اهداء اعضاء بیمار مرگ مغزی شادروان علیرضا زارع بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

کلیه های زنده یاد علیرضا زارع بیست ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 51 ساله از خرامه و 53 ساله از یاسوج و کبد وی به بیمار کبدی 34 ساله از جیرفت اهداء شد .روحش شاد و یادش گرامی باد .

All Comments (0)
No Comments