با رضایت خانواده و اهداء اعضاء زنده یاد زهرا زارع بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

با رضایت به اهداء اعضاء شادروان زهرا زارع متولد 1380 ساکن سیدان که به علت تشنج دچار مرگ مغزی شده بود، بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه های زنده یاد زهرا زارع به بیماران کلیوی 30 ساله از کنعان و 50 ساله از مرودشت و کبد وی به بیمار کبدی 31 ساله از فیروزاباد و پوست ایشان به بیماران اهداء شد.

All Comments (0)
No Comments