با اهداء اعضاء زنده یاد بهروز مهدی زاده بیماران منتظر در لیست پیوند باری دگر به زندگی لبخند زدند .

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم بهروز مهدی زاده بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند . کلیه های شادروان بهروز مهدی زاده متولد 1344 ساکن کازرون که به علت خونریزی مغزی ، دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران کلیوی 63 ساله از شیراز و 62 ساله از فسا و کبد وی به بیمار کبدی 48 ساله از تبریز و دو قرنیه وی به بیماران اهداء شد .

All Comments (0)
No Comments