با رضایت خانواده و اهداء اعضاء کودک 5 ساله ماهان شفیعی دو بیمار نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند.

با رضایت خانواده ، کلیه شادروان ماهان شفیعی 5 ساله ساکن کازرون که به علت کاهش سطح هوشیاری دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار کلیوی 21 ساله از سراوان و کبد وی به بیمار کبدی 11 ساله از زابل اهداء شد . روحش شاد

All Comments (0)
No Comments