با رضایت خانواده و اهداء اعضاء مرحوم محمد جواد کوهستانی شهر بابک بیماران منتظر در لیست پیوند عضو حیاتی دوباره یافتند .

با رضایت به اهداء اعضاء شادروان محمد جواد کوهستانی شهر بابک متولد 1351 ساکن ارسنجان که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه های زنده یاد محمد جواد کوهستانی شهر بابک به بیماران کلیوی 43ساله ازداراب و 55 ساله از کوار و کبد وی به بیمار کبدی 34ساله از یزد و پوست و دو قرنیه ایشان به بیماران اهداء شد.

All Comments (0)
No Comments