با رضایت به اهداء اعضاء شادروان سید فرهاد حسینی بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند .

با رضایت به اهداء اعضاء شادروان سید فرهاد حسینی 17 ساله ساکن شیراز که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران کلیوی 31 ساله از یاسوج و 33 از فسا و بیمار کبدی 38 ساله از ایلام حیاتی دوباره یافتند همچنین پوست و دو قرنیه وی به بیماران اهدا شد

All Comments (0)
No Comments