با اهداء اعضاء جوان 34 ساله زنده یاد عذرا هاشمی جان بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافت

با رضایت خانواده و اهداء اعضاء شادروان عذرا هاشمی 34 ساله ساکن لامرد که به علت تصادف دچار مرگ مغزی شده بود بیماران کلیوی 50 ساله از شیراز و 57 ساله از سروستان و بیمار کبدی 56 ساله از ارومیه باری دیگر به زندگی لبخند زدند .

All Comments (0)
No Comments