با رضایت خانواده واهداء اعضاء زنده یاد سیدمحمد کریم مدرسی یزدی بیماران منتظر در لیست پیوند حیاتی دوباره یافتند .

با رضایت و اهداء دو قرنیه و پوست زنده یاد سید محمد کریم مدرسی یزدی دبیر بازنشسته برق هنرستان ذوالانوار و ورزشکار و از کوهنوردان کشوری ، بیماران نیازمند عضو بار دیگر به زندگی لبخند زدند .

All Comments (0)
No Comments