با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد قاسم افشاری بیماران نیازمند عضو حیاتی دوباره یافتند

با رضایت خانواده و اهداء اعضای زنده یاد قاسم افشاری 30 ساله ساکن شیراز که به علت سقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده بود بیماران نیازمند عضو باری دیگر به زندگی لبخند زدند . کلیه های شادروان قاسم افشاری به بیماران کلیوی 54 ساله ازشیراز و 43 ساله ازجهرم و کبد وی به بیمار کبدی 35 ساله ازاصفهان اهداء شد . روحش شاد و یادش گرامی باد

All Comments (0)
No Comments