شعار امسال هفته سلامت - یکم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 1396- «زندگی سالم با نشاط و امید»

شعار امسال هفته سلامت (یکم تا هفتم اردیبهشت ماه سال 1396) «زندگی سالم با نشاط و امید» روز شمار هفته سلامت را اعلام کرد. جمعه 1 اردیبهشت، روز تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی شنبه 2 اردیبهشت، روز غذای سالم، جامعه سالم یکشنبه 3 اردیبهشت، روز سفیران سلامت دانش آموزی دوشنبه 4 اردیبهشت، روز طرح تحول سلامت، ارتقای کیفیت زندگی سه شنبه 5 اردیبهشت، روز سلامت روان، نیاز همه و هم

All Comments (0)
No Comments